LATEST WELSH SPORTS NEWS

WSHoF Event Update

We hope you are staying well in these challenging times. It is with much regret and with the prospect of the coming months looking uncertain, that we unfortunately have to again postpone the Welsh Sports Hall of Fame Awards Dinner. This had initially been postponed to Tuesday 13th October 2020. The new date of the awards dinner is Tuesday 1st June 2021. This is provided that the situation with the virus and the associated restrictions are clear by then.

As when we originally postponed our dinner, we are disappointed, but the safety and wellbeing of everyone involved in the event is our top priority and we hope you’ll agree that in light of the current serious implications and uncertainty around COVID-19, this is a sensible and timely decision.

If you have already booked your place at the event, then your original booking will be transferred to the new date. If you do not wish to attend next June, then please contact us at info@grapevineeventmanagement.co.uk. If you want to buy tickets to the rescheduled awards, you can do so through Eventbrite.

If you need any further information or have queries about any of this, please do not hesitate to contact our Hon Secretary, Jeff Andrews at jeff.andrews@sky.com.

Stay safe!

Best regards,

Lynn Davies (President) and Laura McAllister (Chair)
Welsh Sports Hall of Fame

Annwyl Bawb,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn anffodus, gan fod y misoedd nesaf yn edrych yn ansicr, bu’n rhaid i ni ohirio Cinio Gwobrau Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru unwaith eto. Yn wreiddiol, cafodd y digwyddiad hwn ei ohirio tan ddydd Mawrth 13 Hydref 2020. Dyddiad newydd y cinio gwobrau fydd dydd Mawrth 1 Mehefin 2021, ar yr amod y bydd sefyllfa’r feirws a’r cyfyngiadau cysylltiedig yn glir erbyn hynny.

Rydym yn siomedig, fel yr oeddem pan fu’n rhaid i ni ohirio’r cinio yn wreiddiol, ond diogelwch a llesiant pawb sy’n rhan o’r digwyddiad yw ein prif flaenoriaeth, ac yng ngoleuni’r goblygiadau difrifol a’r ansicrwydd ynghylch COVID-19 ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio y byddwch yn cytuno bod hwn yn benderfyniad synhwyrol ac amserol.

Os ydych eisoes wedi trefnu eich lle yn y digwyddiad, yna bydd eich archeb wreiddiol yn cael ei throsglwyddo i’r dyddiad newydd. Os nad ydych am ddod i’r digwyddiad fis Mehefin nesaf, anfonwch neges e-bost atom yn info@grapevineeventmanagement.co.uk. Os hoffech brynu tocynnau ar gyfer y gwobrau sydd wedi’u haildrefnu, gallwch wneud hynny drwy Eventbrite.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â hyn, mae croeso i chi anfon neges e-bost at ein Hysgrifennydd Anrhydeddus, Jeff Andrews, yn jeff.andrews@sky.com.

Cadwch yn ddiogel!

Dymuniadau gorau,

Lynn Davies (Llywydd) a Laura McAllister (Cadeirydd)
Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru