LATEST WELSH SPORTS NEWS

Welsh Sports Hall of Fame Postponed

After careful consideration we have decided that we unfortunately have to postpone the 2020 Welsh Sport Hall of Fame Annual Awards Dinner, which was due to take place on Wednesday 10th June 2020. The new date will be Tuesday 13th October 2020, with the virus situation hopefully all being well. 

While we’re disappointed, the safety and wellbeing of everyone involved in the event is our top priority and I hope you’ll agree that in light of current serious implications & uncertainty around COVID-19, this is a sensible and timely decision.

If you have already booked your place at the event, then your original booking will be transferred to the new date; if you do not wish to attend in October, then please contact us at [email protected]. If you want to buy tickets to the rescheduled awards, you can do so through Eventbrite.

If you need any further information or have queries about any of this, please do not hesitate to contact our Hon Secretary Jeff Andrews on [email protected].

Stay safe!

Best regards,

Lynn Davies (President) and Laura McAllister (Chair)
Welsh Sports Hall of Fame


Annwyl Bawb,

Ar ôl ystyried yn ofalus, yn anffodus, rydym wedi penderfynu y bydd yn rhaid i ni ohirio  Cinio Gwobrau Blynyddol Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru, a oedd i fod i gael ei gynnal ddydd Mercher 10 Mehefin 2020. Y dyddiad newydd fydd dydd Mawrth 13 Hydref 2020, gan obeithio y bydd popeth yn iawn o ran sefyllfa’r feirws.

Er ein bod yn siomedig, ein prif flaenoriaeth yw diogelwch a llesiant pawb sy’n ymwneud â’r digwyddiad ac, yng ngoleuni’r goblygiadau difrifol a’r ansicrwydd ynghylch COVID-19 ar hyn o bryd, rwy’n gobeithio y byddwch yn cytuno bod hwn yn benderfyniad synhwyrol ac amserol.

Os ydych eisoes wedi trefnu eich lle yn y digwyddiad, yna bydd eich archeb wreiddiol yn cael ei throsglwyddo i’r dyddiad newydd. Os nad ydych am ddod i’r digwyddiad ym mis Hydref, anfonwch neges e-bost atom yn [email protected]. Os hoffech brynu tocynnau am y gwobrau sydd wedi’u haildrefnu, gallwch wneud hynny drwy Eventbrite.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn o gwbl, mae croeso i chi anfon neges e-bost at ein Hysgrifennydd Anrhydeddus, Jeff Andrews, yn [email protected].

Cadwch yn ddiogel!

Dymuniadau gorau,

Lynn Davies (Llywydd) a Laura McAllister (Cadeirydd)
Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru